วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เกษตรสร้างคน

   การทำอาชีพเกษตร  เป็นอาชีพแรกที่เริ่มต้นทำให้มนุษย์รู้จักการทำงาน